Edukacja w BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej odbywa się w najefektywniejszym dla kształcenia zawodowego systemie dualnym:

  • uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną w szkole i w ośrodkach dokształcania zawodowego
  • a praktyczne umiejętności wykonywania zawodu bezpośrednio na stanowiskach w zakładach pracy.


Szkoła kieruje uczniów na praktyczną naukę zawodu do uprawnionych do szkolenia uczniów pracodawców zrzeszonych w Cechu.

Nauka w szkole trwa 3 lata i jest bezpłatna.

Uczniowie, co miesiąc otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach praktycznej nauki zawodu. /Ponadto są ubezpieczeni w ZUS a cały okres nauki wlicza się do stażu pracy/.

Za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniowie otrzymują pieniężne stypendia.

Kończący szkołę uczniowie oprócz świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia uzyskują Dyplom Czeladniczy  honorowany od lat w krajach Unii Europejskiej oraz suplement do świadectwa czeladniczego EUROPASS.

Absolwenci mogą kontynuować dalszą naukę w 2 letniej branżowej szkole II stopnia, uzyskując wykształcenie średnie branżowe, lub po przepracowaniu 3 lat w zawodzie ubiegać się o tytuł mistrza w zawodzie.